آموزشگاه خاک‌اره

‎آموزشگاه خاک اره ، تدریس هنرهای چوبی و تجسمی پیکرتراشی ، منبت، نجاری معرق و دوره هلی مرتبط ویژه بزرگسالان، نوجوانان و کودکان

به زودی